Poskytované služby

Zariadenie pre seniorov Šaštín Stráže je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom  od roku 2002 je Mesto Šaštín Stráže.

V Zariadení pre seniorov  Šaštín Stráže sa poskytuje sociálna služba celoročnou formou pobytu:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách;
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa :

a/ Poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálne rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

b/  Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

c/  Zabezpečuje sa záujmová činnosť

Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Kapacita zariadenia je 24 prijímateľov sociálnej služby.

V Zariadení pre seniorov Šaštín Stráže poskytujeme svojim prijímateľom sociálnych služieb kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Berieme do úvahy odlišnosť potrieb každého klienta. Spokojnosť seniora a jeho najbližších je našou najväčšou prioritou. Spokojný klient je dlhodobým klientom a zároveň najlepším dôkazom nášho úspechu.