Informácie

Postup pri vybavovaní Žiadosti do zariadenia pre seniorov:

1.Požiadať príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tu obdrží nasledovné formuláre:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti za účelom poskytnutia sociálnej služby
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

 

2. Na základe vyplnených tlačív zmluvný posudkový lekár a sociálny pracovník

príslušného úradu  vyhotovia posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Potom obec alebo mesto vydá Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, kde je stanovený stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.

 

3. S právoplatným Rozhodnutím o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, Rozhodnutím Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku si žiadateľ podá Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.